2019 09 19 Dėl de minimis

Papildoma informacija pareiškėjams dėl SRTRF 2020 m. konkurso

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą, keičiantį SRTRF Bendrąsias konkurso sąlygas – “Dėl Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1344(2) (19-8790(3); toliau – Vyriausybės nutarimas).

Vyriausybė periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinių projektų įgyvendinimo paslaugas priskyrė visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms. Tai leidžia periodiniams kultūros ir meno leidiniams padidinti maksimalią valstybės paramos ribą iki 500 tūkst. eurų per trejus metus (iki šiol ši riba buvo 200 tūkst. eurų per trejus metus).

Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, ir atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės nutarimo 2 punkte numatyta, jog „<...> iki šio nutarimo įsigaliojimo paskelbtiems, bet nepasibaigusiems viešiems konkursams, skirtiems atrinkti periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinius projektus, taikomos šio nutarimo nuostatos“, 2020 m. SRTRF paskelbtam konkursui taikomas Vyriausybės nutarimas.

SRTRF tarybos posėdyje 2019 m. liepos 31 d. patvirtino naujos redakcijos “VALSTYBĖS TEIKIAMOS DALINĖS FINANSINĖS PARAMOS KULTŪRINIAMS, VISUOMENĖS INFORMAVIMO SAUGUMO, MEDIJŲ RAŠTINGUMO UGDYMO IR ŠVIEČIAMIESIEMS PROJEKTAMS PAGAL SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDUI PATEIKTAS PARAIŠKAS KONKURSO BENDRŲJŲ SĄLYGŲ APRAŠĄ” (toliau – Aprašas).

Informuojame, kad šio Aprašo “Bendrųjų reikalavimų paraiškoms” 1 punktas: (“1. Fondas Valstybės  dalinę finansinę paramą viešosios informacijos rengėjų projektams teikia vadovaudamasis de minimis pagalbos reglamentu. Į de minimis pagalbą įeina ir kita valstybės parama. Bendra suma negali viršyti 200 000 eurų per trejus metus”) nebus taikomas Pareiškėjams, kurie paraiškas teiks pirmajai SRTRF programai – „Periodinių kultūros ir meno leidinių programa“.

SRTRF 2020 m. konkurse Periodinių kultūros ir meno leidinių programai pateiktiems projektams SRTRF maksimaliai paramai nebus taikomas 200 000 eurų apribojimas per trejus metus, o tokiai maksimaliai SRTRF paramai Periodinių kultūros ir meno leidinių programoje bus taikomas 500 000 eurų apribojimas.

SRTRF direktorius

Gintaras Songaila

Mūsų draugai