Fondo administracija

Direktorius: Gintaras Songaila
Tel. 8-5 2628442, 8-650 70601
direktorius@srtfondas.lt

Gyvenimo aprašymas

 

 

 

 

 

 
Programų vadovė: Reda Sopranaitė, tel. 8-5 2314750, 8-616 34013, info@srtfondas.lt

Finansininkė: Gražina Lukoševičienė, tel. 8-5 2314751, 8-687 52366, finansai@srtfondas.lt

Fondui ir jo administracijai, kuri atlieka Fondo finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą ir padeda Fondui atlikti jam pavestas funkcijas, vadovauja direktorius. Fondo direktorių į pareigas skiria ir atšaukia iš pareigų Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpiui, tačiau ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Asmuo, kuris priimamas į šias pareigas, turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, išmanyti kultūros, švietimo raidos procesus ir turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovaujamojo darbo patirtį visuomenės informavimo srityje. Fondo tarybos posėdžiuose Fondo direktorius turi teisę dalyvauti stebėtojo teisėmis (t.y., jis nepriima sprendimų dėl Fondo skelbiamų konkursų valstybės paramai skirti rezultatų). Fondo direktoriaus skyrimo į pareigas konkurso būdu nuostatus (tvarką) ir pareigybės aprašymą tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas ir viešai juos skelbia Fondo interneto svetainėje. Fondo direktorius kiekvienais metais teikia Fondo visuotiniam dalininkų susirinkimui Fondo veiklos ir finansines ataskaitas. Fondo direktoriaus teises ir pareigas, organizuojant viešosios įstaigos veiklą, ir atsakomybę tvarkant, naudojant, įtraukiant į apskaitą Fondui skirtas valstybės biudžeto lėšas, nustato įstatymai, Fondo įstatai ir Fondo direktoriaus pareigybės aprašymas. (Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 3 punktas, 2014-10-21, Nr.XII-1273). 

Fondo direktoriaus veikla kiekvienais metais vertinama pagal dalininkų patvirtintus direktoriaus veiklos vertinimo kriterijus.

 

 

Mūsų draugai