Fondo ekspertai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertų sąrašas
 
Patvirtintas 2022 m. liepos 29 d. Fondo tarybos posėdyje


 1. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
 2. Irena Aleksaitė
 3. Mindaugas Bajarūnas
 4. Valentinas Baltrūnas
 5. Dalia Bankauskaitė
 6. Vidmantas Beitnaras
 7. Rasa Čepaitienė
 8. Norbertas Černiauskas
 9. Perpetua Dumšienė
 10. Živilė Etevičiūtė
 11. Egidijus Gailiūnas
 12. Virginija Grigaliūnienė
 13. Gediminas Jankauskas
 14. Oleg Jerofejev
 15. Vilma Gertrūda Karvelienė
 16. Laisvūnas Karvelis
 17. Mindaugas Kazlauskas
 18. Vidmantas Kiaušas
 19. Gaila Kirdienė
 20. Roma Kišūnaitė
 21. Vytautas Kvietkauskas
 22. Aušra Kynienė
 23. Rasa Liutkuvienė
 24. Kristina Lukoševičiūtė
 25. Kristina Lukošienė
 26. Birutė Mačienė
 27. Arūnas Malinovskis
 28. Antanas Marčiulionis
 29. Mantas Martišius
 30. Aurelijus Antanas Naruševičius
 31. Rasa Paukštytė
 32. Donatas Petrošius
 33. Silva Pocytė
 34. Gerimantas Statinis
 35. Donatas Puslys
 36. Kęstutis Ralys
 37. Viktoras Rudžianskas
 38. Aldona Ruseckaitė
 39. Laura Selenienė
 40. Indrė Sesartė
 41. Asta Stankūnienė
 42. Asta Šiukšterienė
 43. Andrius Šuminas
 44. Ramūnas Terleckas
 45. Povilas Urbšys
 46. Auksė Ūsienė
 47. Ramunė Vaičiulytė
 48. Tomas Vaiseta
 49. Henrikas Vaitiekūnas
 50. Miglė Valaitienė
 51. Aida Vėželienė
 52. Jūratė Zakaravičienė
 53. Danutė Zovienė
 54. Birutė Žemaitytė
 
***

Fondui pateiktus kultūrinius ir šviečiamuosius projektus vertina ekspertai. Visi ekspertai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų patirtį visuomenės informavimo, kultūros ar švietimo srityse, būti nepriekaištingos reputacijos, turėti specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos, reikalingų vertinti pateiktus projektus. Ekspertams taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. Ekspertai skiriami 2 metų laikotarpiui, tas pats asmuo negali būti ekspertų grupės nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ekspertais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai, jų pavaduotojai, jų įsteigtų įstaigų vadovai, Fondo darbuotojai. Taip pat ekspertu negali būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme, yra susiję su Fondo dalininkais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais santykiais. Ekspertams yra taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.  (Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 8-12 punktai, 2014-10-21, Nr.XII-1273)

Kandidatus į Fondo ekspertų sąrašą konkrečiai programai per ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą po viešo paskelbimo gali siūlyti Fondo dalininkai, meno kūrėjų, viešosios informacijos rengėjų asociacijos ir kitos asociacijos bei institucijos, formuojančios kultūros politiką ar veikiančios kultūrinėje žiniasklaidoje. Tarybos patvirtintas bendras ekspertų sąrašas per 14 kalendorinių dienų skelbiamas Fondo interneto svetainėje.

Kiekvienai Fondo programai yra sudaroma ekspertų grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 asmenys. Kiekviena ekspertų grupė savo narių balsų dauguma išsirenka ekspertų grupės pirmininką. Detali ekspertų atrankos, ekspertų sąrašo ir ekspertų grupių sudarymo ir darbo tvarka, projektų vertinimo kriterijai ir tvarka nustatoma ekspertų darbo reglamente, kurį nuo 2015 m. lapkričio mėn. Fondo įstatų nustatyta tvarka tvirtina Fondo direktorius.

Visi ekspertai ir Fondo tarybos nariai prieš pradėdami eiti atitinkamas pareigas turi pateikti nešališkumo deklaraciją ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formas tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Visiems ekspertams ir Fondo tarybos nariams yra taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.  

Ekspertų grupės savo išvadas dėl projektų vertinimo pateikia Fondo tarybai. (pagal Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 4-7, 11-12 punktus, 2014-10-21, Nr.XII-1273)
 
Fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. patvirtintas ekspertų darbo reglamentas, kurį sudaro Fondo ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosios taisyklės bei Fondo ekspertų grupių nuostatai.
 
 
Mūsų draugai