Fondo ekspertai

2021-2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertų sąrašas
 
Patvirtintas 2021m. spalio 4 d. Fondo tarybos posėdyje


1. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
2. Irena Aleksaitė
3. Mindaugas Bajarūnas
4. Valentinas Baltrūnas
5. Vidmantas Beitnaras
6. Tomas Beržinskas
7. Rasa Čepaitienė
8. Norbertas Černiauskas
9. Perpetua Dumšienė
10. Živilė Etevičiūtė
11. Virginija Grigaliūnienė
12. Gediminas Jankauskas
13. Oleg Jerofejev
14. Vilma Gertrūda Karvelienė
15. Laisvūnas Karvelis
16. Mindaugas Kazlauskas
17. Vidmantas Kiaušas
18. Gaila Kirdienė
19. Roma Kišūnaitė
20. Vytautas Kvietkauskas
21. Aušra Kynienė
22. Rasa Liutkuvienė
23. Kristina Lukoševičiūtė
24. Kristina Lukošienė
25. Birutė Mačienė
26. Arūnas Malinovskis
27. Antanas Marčiulionis
28. Mantas Martišius
29. Aurelijus Antanas Naruševičius
30. Rasa Paukštytė
31. Donatas Petrošius
32. Silva Pocytė
33. Gerimantas Statinis
34. Donatas Puslys
35. Kęstutis Ralys
36. Viktoras Rudžianskas
37. Aldona Ruseckaitė
38. Laura Selenienė
39. Indrė Sesartė
40. Asta Stankūnienė
41. Asta Šiukšterienė
42. Ramūnas Terleckas
43. Ramunė Vaičiulytė
44. Tomas Vaiseta
45. Henrikas Vaitiekūnas
46. Miglė Valaitienė
47. Aida Vėželienė
48. Jūratė Zakaravičienė
49. Danutė Zovienė
50. Birutė Žemaitytė

 
***

Fondui pateiktus kultūrinius ir šviečiamuosius projektus vertina ekspertai. Visi ekspertai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų patirtį visuomenės informavimo, kultūros ar švietimo srityse, būti nepriekaištingos reputacijos, turėti specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos, reikalingų vertinti pateiktus projektus. Ekspertams taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. Ekspertai skiriami 2 metų laikotarpiui, tas pats asmuo negali būti ekspertų grupės nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ekspertais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai, jų pavaduotojai, jų įsteigtų įstaigų vadovai, Fondo darbuotojai. Taip pat ekspertu negali būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme, yra susiję su Fondo dalininkais darbo, autorinių sutarčių ar kitais sutartiniais santykiais. Ekspertams yra taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.  (Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 8-12 punktai, 2014-10-21, Nr.XII-1273)

Kandidatus į Fondo ekspertų sąrašą konkrečiai programai per ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą po viešo paskelbimo gali siūlyti Fondo dalininkai, meno kūrėjų, viešosios informacijos rengėjų asociacijos ir kitos asociacijos bei institucijos, formuojančios kultūros politiką ar veikiančios kultūrinėje žiniasklaidoje. Tarybos patvirtintas bendras ekspertų sąrašas per 14 kalendorinių dienų skelbiamas Fondo interneto svetainėje.

Kiekvienai Fondo programai yra sudaroma ekspertų grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 asmenys. Kiekviena ekspertų grupė savo narių balsų dauguma išsirenka ekspertų grupės pirmininką. Detali ekspertų atrankos, ekspertų sąrašo ir ekspertų grupių sudarymo ir darbo tvarka, projektų vertinimo kriterijai ir tvarka nustatoma ekspertų darbo reglamente, kurį nuo 2015 m. lapkričio mėn. Fondo įstatų nustatyta tvarka tvirtina Fondo direktorius.

Visi ekspertai ir Fondo tarybos nariai prieš pradėdami eiti atitinkamas pareigas turi pateikti nešališkumo deklaraciją ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formas tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Visiems ekspertams ir Fondo tarybos nariams yra taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.  

Ekspertų grupės savo išvadas dėl projektų vertinimo pateikia Fondo tarybai. (pagal Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 4-7, 11-12 punktus, 2014-10-21, Nr.XII-1273)
 
Fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. patvirtintas ekspertų darbo reglamentas, kurį sudaro Fondo ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosios taisyklės bei Fondo ekspertų grupių nuostatai.
 
 
Mūsų draugai