Fondo taryba

Fondo taryba

 

Tarybos pirmininkas

 Vidas Mačiulis

Delegavusios institucijos:

Lietuvos žurnalistų sąjunga,
Lietuvos žurnalistų draugija

  Liutauras Degėsys

Delegavusi institucija:

Lietuvos meno kūrėjų asociacija

   Vilma Ferrari

Delegavusi institucija:

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija

   Rimantas Jokimaitis

Delegavusi institucija:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

   Lina Bušinskaitė

Delegavusi institucija:

Interneto žiniasklaidos asociacija

   Daiva Pikturnienė

Delegavusios institucijos:

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija,
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija,
Regioninių televizijų asociacija

   Deividas Velkas

Delegavusi institucija:

Kultūros ministerija

 


Fondo tarybos patikslinta sudėtis patvirtinta 2022 m. kovo 15 d. 

Fondo taryba, remdamasi ekspertų grupių išvadomis, priima galutinius sprendimus dėl konkursų rezultatų nustatymo, tvirtina Fondo ekspertų sąrašą, iš šio sąrašo paskiria ekspertų grupes kiekvienai Fondo programai, kurie ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės vertina tai programai konkursui pateiktus projektus.

Fondo tarybą sudaro 7 nariai. Kaip nustato Visuomenės informavimo įstatymo 28 str, nauja redakcija, į Fondo tarybą narius deleguoja: Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Regioninių televizijų asociacija bendru sutarimu – vieną narį; Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų draugija bendru sutarimu – vieną narį; Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Kultūros ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija – po vieną narį. Galutinę Fondo tarybos sudėtį tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Detali delegavimo į Fondo tarybos narius tvarka nustatoma Fondo įstatuose.

Fondo tarybos nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, išmanyti kultūros ir žiniasklaidos raidos procesus. Fondo tarybos nariams taikomi tokie patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. Tarybos nariais negali būti Fondo darbuotojai ir Fondo ekspertai. Fondo tarybos nariams yra taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.  (Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 8-12 punktai, 2014-10-21, Nr.XII-1273)

Fondo tarybos kadencija trunka 3 metus ir pradedama skaičiuoti nuo tada, kai Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtina galutinę Fondo tarybos sudėtį. Tas pats asmuo negali būti Fondo tarybos nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Fondo tarybai vadovauja Fondo tarybos pirmininkas. Jį Fondo taryba renka iš savo narių Fondo tarybos kadencijos laikotarpiui. Fondo tarybos sprendimai priimami paprasta visų Fondo tarybos narių balsų dauguma; balsams pasidalijus po lygiai, lemia Fondo tarybos pirmininko balsas. Fondo taryba veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

Visi ekspertai ir Fondo tarybos nariai prieš pradėdami eiti atitinkamas pareigas turi pateikti nešališkumo deklaraciją ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formas tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas.
 
Tarybos 2021 m. rugpjūčio 10 d. patvirtintas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos darbo reglamentas.
Mūsų draugai