2021 12 30 Keičiasi leidinių prenumeravimo bibliotekoms tvarka

Nuo šių metų keičiama paramą gavusių leidinių prenumeratos viešosioms bibliotekoms tvarka: tam skirtos lėšos jau yra įskaičiuotos į projektams skirtas sumas.
 
Tad viešosios informacijos rengėjai pagal BKN 55-57 punktuose numatytas sąlygas patys užprenumeruoja savo leidinį viešosioms bibliotekoms.
 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus įsakymu numatoma, kad tokia prenumeravimo tvarka taikoma tiktai tiems periodiniams spaudos leidiniams, kuriuose Fondo paramą gavusių projektų turinys per kalendorinius metus sudaro ne mažiau kaip 50 proc. viso leidinio apimties.
 
Leidinį viešosios informacijos rengėjas bibliotekoms gali prenumeruoti per AB „Lietuvos paštą“ (www.post.lt arba prenumerata pateiktais adresais) ar per kitas viešai prieinamas platinimo tarnybas.
 
Prenumeruojamų leidinių vienetų skaičius nustatomas taip:
 
  • Prenumeravimui paskirta suma, kuri sudaro 25 proc. nuo iš Fondo gautų paramos lėšų, padalinama iš leidinio metinės prenumeratos kainos. Jei Fondo paramą gavo du tame pačiame leidinyje įgyvendinami projektai, tai skaičiuojant bibliotekoms prenumeruotinų vienetų skaičių, reikia sudėti abiem projektams gautas sumas (ir 25 proc. nuo abiejų projektų).
  • Leidiniai prenumeruojami 60-čiai viešųjų bibliotekų savivaldybėse pagal priede pridėtą adresų sąrašą.
  • Minimalus prenumeruojamų leidinių kiekvieno numerio vienetų skaičius yra 60. Jei apskaičiuotas bibliotekoms prenumeruojamų vienetų skaičius mažesnis nei 60, viešosios informacijos rengėjas vis tiek turi užprenumeruoti po vieną leidinio vienetą kiekvienai iš sąraše nurodytų bibliotekų.
  • Jei prenumeruojamų vienetų skaičius yra tarp 60 ir 250, tai viešosios informacijos rengėjas savo nuožiūra užprenumeruoja gautą skaičių leidinio vienetų kiekvienai iš sąraše nurodytų bibliotekų (pasirinktinai nuo 1 iki 5 kiekvieno leidinio numerio vienetų kiekvienai iš bibliotekų).
  • Maksimalus prenumeruojamų leidinių kiekvieno numerio vienetų skaičius yra 250. Jei apskaičiuotas prenumeruojamų vienetų skaičius gaunasi didesnis nei 250, tai viešosios informacijos rengėjas iš Fondo paramos lėšų užprenumeruoja tik 250 kiekvieno numerio vienetų kiekvienai iš sąraše nurodytų bibliotekų (pasirinktinai nuo 1 iki 5 vienetų).
  • Jei leidinio sausio mėnesio numerio nebuvo galimybės užprenumeruoti, nes jis jau buvo spausdinamas ir nebuvo įmanoma atitinkamai padidinti tiražo, tuomet viešosios informacijos rengėjas, skaičiuodamas prenumeruojamų vienetų skaičių, prenumeratai skirtą (25 proc. nuo gautos Fondo paramos) sumą dalinti ne iš metinės prenumeratos kainos, o iš vienuolikos mėnesių prenumeratos kainos.
 
Už leidinių prenumeratą savivaldybių viešosioms bibliotekoms viešosios informacijos rengėjai turės atsiskaityti kiekvieną ketvirtį kartu su finansinėmis ir projekto įgyvendinimo ataskaitomis.
Mūsų draugai