2023 02 01 Informacija po Fondo dalininkų susirinkimo

SRTRF dalininkų susirinkimas nepritarė Kultūros ministerijos siekiams naikinti nepriklausomą fondą

 Sausio 31 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje įvyko Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 17 iš 21 dalininkų atstovai. Pagrindinis susirinkimo darbotvarkės klausimas – diskusija dėl Kultūros ministerijos parengto ir Seimo plenariniame posėdyje prieš šv. Kalėdas pateikto Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimų projekto Nr. XIVP-2355 (toliau – Projektas). Projekte numatyta kurti naują medijų rėmimo modelį ir steigti tam skirtą naują „Medijų rėmimo fondą“.

Kultūros ministerija siūlo ir Aiškinamajame rašte mėgina pagrįsti esminį pakeitimą – panaikinti naujo Fondo atskaitomybę Lietuvos Respublikos Seimui (išbraukiant galiojančio Visuomenės informavimo įstatymo 28 str. 16 dalį), tokiu būdu pavedant Fondo veiklą Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos valdymo sričiai (žr. Aiškinamojo rašto 1.1. skyriaus 6, 7, 8 pastraipas).

SRTRF dalininkų susirinkimas priėmė nutarimą: „Nepritarti Projektui tiek, kiek jis siūlo panaikinti žiniasklaidai paramą skirstančio Fondo nepriklausomą statusą. Fondo atskaitomybės Seimui panaikinimas pagal Biudžeto sandaros įstatymą automatiškai reiškia Fondo, kaip nepriklausomo asignavimų valdytojo statuso panaikinimą. Nepriklausomai nuo to, ar pertvarkymai būtų daromi dabartiniame Fonde, ar būtų steigiamas naujas Fondas, žiniasklaidos paramai skirto Fondo priskyrimas ministerijos valdymo sričiai būtų didelė klaida“. SRTRF nutarimui nepritarė keturių dalininkų atstovai (tarp jų – Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos bei Interneto žiniasklaidos asociacijos atstovės, kurios pareiškė, jog šios asociacijos remia Projektą tokį, kokį jį pateiktė LR kultūros ministerija, kuri šiuo metu yra viena iš dalininkų). Trijų dalininkų atstovai susilaikė. Biudžeto sandaros įstatymo 4 str. 3d. nustato, kad atskaitingos Seimui įstaigos yra nepriklausomi asignavimų valdytojai.

 ProjektoAiškinamajame rašte Kultūros ministerija dėsto argumentus, esą žiniasklaidos sritis ir paramos žiniasklaidai skyrimas turi priklausyti šios ministerijos valdymo sričiai. Esą tai yra sritis, kuri priskirtina vykdomajai valdžiai. SRTRF dalininkų dauguma palaikė nuostatas, kad paramos žiniasklaidai skyrimas nebuvo ir neturi būti ministerijos valdymo sritis. SRTRF direktorius pateikė informaciją, kad ministerija galimai painioja Strateginio valdymo įstatymo sąvokas „valdymo sritis“ ir „veiklos sritis“. SRTRF šiuo metu patenka į Kultūros veiklos sritį, bet ne į Kultūros ministerijos valdymo sritį. Lėšos nepriklausomam SRTRF skiriamos atskira valstybės biudžeto eilute. SRTRF veikia kaip nepriklausoma įstaiga, rengia paramos konkursus pagal Vyriausybės, o ne kurios nors ministerijos patvirtintas taisykles. SRTRF veiklos sritis apima daugiau nei vienos ministerijos veiklos sritis (krašto apsaugos, švietimo ir mokslo, kt.).

 SRTRF, kaip nepriklausomas paramos skyrimo žiniasklaidai fondas buvo įsteigtas prieš 26 metus, atsižvelgiant į laisvos ir demokratinės šalies žiniasklaidos esmę, kuri negali būti sutalpinta į kurios nors ministerijos valdymo sritį.Be to, SRTRF administracijos nuomone, žiniasklaidai skirto paramos Fondo priskyrimas ministerijos valdymo sričiai prieštarautų Aiškinamajame rašte paminėtos Vyriausybės programos principinėms nuostatoms apie tokio paramos fondo ir pačios žiniasklaidos nepriklausomumo stiprinimą.

 Kultūros ministerijos atstovas Deividas Velkas susirinkime teigė, kad jo atstovaujama ministerija nesiūlo panaikinti Fondo, kaip nepriklausomo asignavimų valdytojo, statuso. Kita vertus, jis pripažino, kad ministerija neplanuoja į Projektą įrašyti aiškią nuostatą dėl nepriklausomo Fondo statuso. Susirinkimo dalyviai pasigedo pagrindimo, kodėl ministerija siūlo steigti naują fondą, nors net Medijų taryba prie Kultūros ministerijos rekomendavo pertvarkymus įgyvendinti esamo fondo pagrindu. Fondo Tarybos pirmininkas Vidas Mačiulis pareiškė, kad siūlomas naujas fondas nieko naujo ir geresnio neatneš, kadangi Kultūros ministerija negalės garantuoti didesnio fondo biudžeto. Fondo galimybės tiesiogiai priklauso nuo jam skiriamų asignavimų dydžio.

Susirinkime buvo pateikta ir kitų pastabų Projektui (dėl kultūrinės ir šviečiamosios fondo misijos siaurinimo, dėl dalininkų skaičiaus, dėl siekių pašalinti kūrybinių sąjungas iš Fondo valdymo, dėl Fondo tarybos, paramos gavėjų, dėl rizikų susijusių su paramos tęstinumu, dėl Fondo veiklos gairių ir kt.). Šios pastabos pateiktos Seimo Kultūros komitetui, kuriame vasario 7 d. numatyti klausymai dėl Projekto. Fondo direktorius Gintaras Songaila susirinkimui pateikė SRTRF sutarties su LR Vyriausybe projektą, kurį galima būtų teikti Vyriausybei, jei Kultūros ministerijos teikiamą naujo fondo steigimo projektą Seimas pavasario sesijoje atmes.  

SRTRF administracijos informacija

Mūsų draugai